فیلتر دویتز

وظیفه فیلتر روغن در دیزل

توجه: فیلتر های روغن را بصورت مرتب براساس کارکرد یا زمان انقضا تعویض نمایید نکات لازم برای تعویض فیلتر روغن یکبار مصرف 1-پایه فیلتر  راتمیز کنید 2-فیلتر را باروغن پر کنید 3-واشر آبندی را به روغن آغشته سازید 4-فیلتر را در جاییش قرار داده  و بپیچانید تا واشر با سطح پایه تماس پیدا کند 5-به اندازه بیش از نیم دور کمتر از 3/4 دور آنرا سفت کنید. 6-پس از روشن شدن کردن دیزل فیلتر را از نظر نشتی بررسی کنید. ... ادامه مطلب