info@filterir.com

فیلتر گازوییل دیزل ژنراتور ولوو

فیلتر های دیزل ژنراتور شرکت ولوو پنتا
موارد استفاده: دیزل های زمینی و دریایی سری 5و سری 7 ولوو
فیلتر گازوئیل
فیلتر دیزل ژنراتور ولوو
TD520GE,TAD531GE,TAD532GE,TAD520GE
TD720-TAD731-TAD732-TAD733
فیلتر گازوئیل=4669875/FUEL FILTER

Largest OD:8.2mm- قطر تحتانی
Overall Hieght:11.5mm-ارتفاع کلی
Thread size:M16*1.5- سایز رزوه